David K. Holeman

CFO, Whitestone REITShare

David K. Holeman